LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży określona jest w Kodeksie Cywilnym w art. 535 i następne.
    Umową sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.
    Sprzedaż nieruchomości (działki gruntu, lokalu mieszkalnego, garażu, użytkowania wieczystego, praw spółdzielczych) wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
    W umowie należy określić kto, komu, co i za jaką cenę sprzedaje. W umowie należy określić termin i sposób zapłaty ceny, a również termin wydania przedmiotu sprzedaży w posiadanie Kupującemu. Dodatkowo w umowie sprzedaży mogą zostać zawarte także inne postanowienia na życzenie Stron.
    Jedną z form zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny – specjalne konto bankowe prowadzone przez notariusza, na które Kupujący wpłaca środki pieniężne przed transakcją i z którego cena sprzedaży przelewana jest na konto Sprzedającego. Inną formą zabezpieczenia zapłaty jest złożone w umowie oświadczenie Kupującego o poddaniu się dobrowolnie egzekucji co do zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
 

Wymagane dokumenty do umowy sprzedaży działki gruntu:

- dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,
- numer księgi wieczystej,
- podstawa nabycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, inne),
- zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy obecny właściciel nabył nieruchomość na podstawie tytułów tam wskazanych, najczęściej dotyczy to dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 01.01.2007r.),
- wypis z rejestru gruntów dla działki lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka będzie odłączana z dotychczasowej księgi wieczystej,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie o jego braku lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana),
- ostateczna decyzja zatwierdzająca podział, wyciąg z wykazu zmian gruntowych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału, jeżeli działka będąca przedmiotem umowy powstała w wyniku podziału, który nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej,
- umowa kredytowa i oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym – gdy Kupujący korzystają z kredytu i chcą ustanowić hipotekę na nabywanej nieruchomości,
- zaświadczenie o braku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości /opłaty za użytkowanie wieczyste,
- zaświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości nikt nie jest zameldowany (jeżeli przedmiotem umowy jest działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym),
- świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku (jeżeli zostało wydane),
- zaświadczenie z właściwej Gminy, mówiące o tym, że działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
- zaświadczenie z właściwego Starostwa Powiatowego, mówiące o tym, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, nie widnieje w inwentaryzacji stanu lasów i nie została wydana dla przedmiotowej działki decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
 

Wymagane dokumenty do umowy sprzedaży lokalu:

- dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,
- numer księgi wieczystej,
- podstawa nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, inne),
- zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy obecny właściciel nabył lokal na podstawie tytułów tam wskazanych, najczęściej dotyczy to dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po 01.01.2007r.),
 - zaświadczenie z właściwej Gminy, mówiące o tym, że lokal nie jest położony na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
- umowa kredytowa i oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w akcie notarialnym - tylko w przypadku umowy sprzedaży, gdy Kupujący korzystają z kredytu i chcą ustanowić hipotekę na nabywanym lokalu,
- zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal,
- zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
- świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane).

Koszty

- taksa notarialna - wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości nieruchomości, w celu ustalenia szczegółów, proszę o kontakt pod nr tel. 713210500,
- opłata sądowa,
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 2%.