LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Umowa najmu okazjonalnego (egzekucja)

    Umowa najmu okazjonalnego jest określona ustawą z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
    Instytucja najmu okazjonalnego została wprowadzona w 2009 r. w celu zapewnienia właścicielom nieruchomości skuteczniejszej ochrony ich własności. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które wynajmują lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na okres maksymalnie dziesięciu lat.
    Do umowy najmu okazjonalnego lokalu należy załączyć:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu,
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym..
Właściciel nieruchomości, który zawarł z najemcą umowę najmu okazjonalnego może łatwiej pozbyć się lokatora, który nie chce się wyprowadzić, ponieważ nie musi mieć on zapewnionego lokalu socjalnego, jak to jest wymagane w przypadku zwykłej umowy najmu. Ponadto w odniesieniu do najmu okazjonalnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące okresu ochronnego uniemożliwiającego eksmisję lokatora, który trwa od 1 listopada do 31 marca.


Wymagane dokumenty:

- dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport Najemcy,
- umowa najmu.

Koszty

Koszt oświadczenia Najemcy o poddaniu się egzekucji co obowiązku wydania wynajmowanego lokalu wynosi netto nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 200 zł (plus VAT - 46 zł) plus koszt wypisu aktu w stawce 6 zł (plus VAT – 1,38 zł) za stronę, zazwyczaj taki akt ma 2 strony.