LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

Spółki

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
    Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy aktu notarialnego. Do jej sporządzenia notariusz będzie potrzebował następujących informacji:
1) firma i siedziba spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) wysokość kapitału zakładowego,
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5) liczba i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zaprotokołowane przez notariusza wówczas, gdy wymagają tego uchwały, które mają na nim zapaść. Dotyczy to między innymi zmiany umowy spółki, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, likwidacji spółki. Do sporządzenia protokołu ze zgromadzenia wspólników spółki z o.o. notariusz będzie potrzebował treści uchwał, które będą na nim podejmowane.
2. Spółka akcyjna.
    Statut spółki akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego. Do jego sporządzenia notariusz będzie potrzebował następujących informacji:
1) firma i siedziba spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
5) wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
6) liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
8) liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalna lub maksymalna liczba członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,
10) liczba i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
11) wszelkie związane z akcjami obowiązki świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
12) warunki i sposoby umorzenia akcji,
13) ograniczenia zbywalności akcji,
14) uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 ksh,
15) co najmniej przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.
Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej muszą być zawsze zaprotokołowane przez notariusza.