LOGO
K A N C E L A R I A    N O T A R I A L N A
Notariusz
MAGDALENA PUDŁO-ROKITA
panorama wrocław kancelaria notarialna wrocław
This is an example of a HTML caption with a link.

ZAKRES USŁUG

Szanowni Klienci,

    Kancelaria Notarialna Notariusz Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu oferuje Państwu pełen zakres usług notarialnych zgodnie z ustawą Prawo o notariacie.

    Jako przedstawiciel Notariatu Rzeczypospolitej Polskiej i Członek Izby Notarialnej we Wrocławiu, przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwam nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów Stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Dbam o najwyższą jakość świadczonych usług. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniam profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Moją rolą w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnianie pewności obrotu prawnego.

    W mojej Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu uzyskają Państwo bezpłatne informacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawa, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

    Zakres czynności dokonywanych w mojej Kancelarii:


SPRAWY ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI

(działki gruntu zabudowane i niezabudowane, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, garaże, nieruchomości komercyjne, nieruchomości na rynku wtórnym i pierwotnym):
- sporządzam umowy sprzedaży nieruchomości w tym lokali, działek i innych,
- sporządzam przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości w tym lokali, działek i innych,
- sporządzam umowy darowizny nieruchomości w tym lokali, działek i innych,
- sporządzam umowy dożywocia – przeniesienia własności nieruchomości za opiekę,
- sporządzam umowy zamiany lokali, działek i itp. na inne przedmioty,
- sporządzam umowy deweloperskie i umowy przeniesienia własności nieruchomości od dewelopera,
- ustanawiam hipoteki na nieruchomościach na zabezpieczenie umów pożyczki lub umów kredytu bankowego,
- sporządzam oświadczenia o ustanowieniu służebności osobistej mieszkania, prawa użytkowania,
- sporządzam oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych przejazdu i przechodu, służebności przesyłu,
- sporządzam umowy najmu okazjonalnego, w tym oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- ustanawiam odrębną własność lokali np. wykup lokalu komunalnego od Gminy, wykup lokalu ze Spółdzielni Mieszkaniowej,
- prostuję wpisy w księgach wieczystych, pobieram należne podatki i opłaty sądowe.


SPRAWY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM RODZINY

- sporządzam umowy majątkowe małżeńskie, intercyzy, rozdzielności majątkowe, umowy rozszerzające majątkowe i inne,
- sporządzam podziały majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej,
- sporządzam ugody alimentacyjne,
- sporządzam oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIEDZICZENIEM i SPADKIEM

- sporządzam testamenty, (zwykłe, z zapisem windykacyjnym, inne),
- sporządzam inne rozporządzenia testamentowe,
- zajmuję się sprawami związanymi z zachowkiem i wydziedziczeniem,
- sporządzam akty poświadczenia dziedziczenia - stwierdzenia nabycia spadku,
- sporządzam oświadczenia o odrzuceniu spadku, o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza) lub bez ograniczenia,
- sporządzam otwarcie testamentu,
- spisuję inwentarz spadkowy,
- sporządzam umowy między spadkobiercami dotyczące nabytego wspólnie spadku o dział spadku ze spłatą lub bez,
- sporządzam inne umowy między spadkobiercami w tym, zniesienia współwłasności nieruchomości,
- ujawniam spadkobierców w księgach wieczystych.


SPRAWY ZWIĄZANE Z FIRMĄ

- sporządzam umowy spółek prawa handlowego,
- spisuję protokoły Zgromadzenia Wspólników spółek prawa handlowego,
- sporządzam porozumienia między Wspólnikami,
- dokonuję sprzedaży udziałów w spółkach w formie poświadczenia podpisu,
- sporządzam umowy pożyczki i zabezpieczenia w formie hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, umowy poręczenia.


SPRAWY ZWIĄZANE Z POTWIERDZENIEM DOKUMENTÓW

- poświadczam kopie dokumentów za zgodność z oryginałem m.in. dyplomów, świadectw, dowodów osobistych, faktur VAT i innych,
- sporządzam poświadczenia podpisu osób m.in. pod umową zbycia praw do działki w ogródkach działkowych, zgodą na wyjazd dziecka zagranicę, zgodą na wyrobienie dziecku paszportu, zaproszeniem na przyjazd gości z zagranicy i inne na życzenie stron,
sporządzam wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów i inne.


DEPOZYTY NOTARIALNE

- przyjmuję na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych.


PEŁNOMOCNICTWA

- przygotowuję pełnomocnictwa m in. do sprzedaży nieruchomości, ogólne do reprezentowania przed urzędami, sądami, bankami i inne.


KONSULTACJE NOTARIUSZA

- udzielam bezpłatnych porad i konsultacji związanych z czynnościami notarialnymi.


DOJAZD DO KLIENTA

- dojeżdżam do klientów do domu, szpitala bądź w inne miejsce jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

    Na żądanie stron sporządzam projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, oraz dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów oraz czynności, którym Strony pragną nadać formę notarialną.

    W mojej Kancelarii Notarialnej Magdaleny Pudło-Rokity we Wrocławiu przykładam szczególną troskę i dbałość o ochronę danych osobowych Klientów, które na okoliczność dokonywanych przez Państwa czynności przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo o notariacie. Zostały wdrożone normy i zabezpieczenia w zakresie polityki ochrony danych osobowych, które zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych w najwyższym stopniu.

Zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Notarialnej

Magdalena Pudło-Rokita
Notariusz Wrocław
ul. Marii Curie–Skłodowskiej nr 49/2